Proiecte de investiții

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de mediu

♦ reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi (alimentare cu apă, reţele de canalizare, reţea energie electrică);
♦ realizarea unei microhidrocentrale pe râul Ighiel;
♦ stoparea şi prevenirea alunecărilor de teren din apropierea căilor de acces şi a locuinţelor;
♦ construirea instalaţiilor de epurare/preepurare a apelor uzate menajere şi industriale;
♦ înlăturarea factorilor poluatori ai lacurilor şi râurilor;
♦ amenajarea cursurilor de apă;
♦ îndiguiri ale zonelor limitrofe ale râurilor.


 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport

♦ reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi comunale (iniţial se impun activităţi de montare rigole, consolidări maluri etc.);
♦ reabilitare, refacere şi extindere a drumurilor forestiere;
♦ reabilitare şi construire poduri şi podeţe;
♦ îmbunătăţirea serviciilor de transport pentru persoane dinspre şi spre Alba Iulia;
♦ realibitarea căilor de acces spre zonele cu potenţial turistic;
♦ reabilitare drumuri afectate de calamităţile naturale.


Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale
♦ reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de invăţământ;
♦ dotarea unităţilor cu aparatura necesară;
♦ implementarea de proiecte de învăţare de-a lungul vieţii;
♦ creşterea adaptabilităţii;


Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate
♦ reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de sănătate;
♦ dotarea unităţilor cu aparatura necesară;
♦ îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă a unităţilor specializate (inclusiv dotarea cu echipamente specifice)
 
Dezvoltarea şi modernizarea comunicaţiilor
♦ reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de comunicatii;
♦ dotarea unităţilor din comună cu aparatura necesară;

 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii culturale
♦ reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii culturale;
♦ dotarea unităţilor cu aparatura necesară;
♦ amenajarea de locuri de joacă şi de petrecere a timpului liber


Creşterea competitivităţii sectoarelor agricole, viticole şi piscicole

♦ investiţii pentru dezvoltarea fermelor agricole şi zootehnice, în vederea creşterii competitivităţii produselor;
♦ parteneriate pentru înfinţarea de ferme viticole sau/şi pomicole;
♦ îmbunătăţirea procesării primare şi a marketingului produselor agricole;
♦ susţinerea iniţiativelor asociative pentru creşterea eficienţei economice a exploataţiilor agricole şi a pădurilor;
♦ împădurirea terenurilor ne-agricole;
♦ demararea de activităţi meşteşugăreşti/artizanale,
♦ dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului;
♦ dezvoltarea apiculturii;
♦ cultivarea ciupercilor;
♦ dezvoltarea fermelor de melci şi broaşte;
♦ investiţii noi şi/sau modernizarea colectării, depozitării, procesării şi marketingului fructelor de pădure, a plantelor medicinale şi aromatice;
♦ înfinţarea unor centre teritoriale de colectare a produselor agricole;
♦ dezvoltarea acvaculturii;


Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor de turism
♦ reabilitarea obiectivelor turistice;
♦ susţinerea amenajării de spaţii de cazare;
♦ crearea de infrastructură de agreement;
♦ amenajarea de trasee de nişa (cicloturism, echitaţie etc.)

♦ promovarea potenţialului turistic
♦ înfinţarea unui Centru de informare şi promovare turistică în zonă;
♦ participarea la târgurile de turism;
♦ organizarea de activităţi culturale şi festivaluri;
♦ realizarea de materiale promoţionale;
♦ promovarea turismului ecologic
♦ investiţii în capital fizic şi tehnologii moderne nepoluante;
♦ investiţii în ITC ;
♦ clasificarea serviciilor de turism;


Dezvoltarea administraţiei publice locale
♦ îmbunătăţirea managementului administraţie locale;
♦ profesionalizarea angajaţilor din administraţia publică;
♦ comunicare promptă şi transparenţa în relaţia cu localnicii;
♦ îniţierea de acţiuni de informare europeană a localnicilor comunei;
♦ colaborarea cu autorităţile din regiunea de dezvoltare Centru;


Informatizarea administraţiei publice locale
♦ dotarea administratiei publice (IT- hard, soft, etc.)
♦ creşterea eficienţei serviciilor publice;